kostel sv. Barbory

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Gotický presbytář je pozůstatkem původního kostela sv. Kříže. V období reformace v kostele sídlil českobratrský sbor, z této éry pochází hranolovitá renesanční věž se zvonem z roku 1614. Po roce 1620 byl kostel zasvěcen Navštívení Panny Marie a po barokní přestavbě v roce 1774 sv. Barboře.
Kostel je v současnosti z technických důvodů uzavřen, veškerý mobiliář je deponován. V roce 2000 byl na věž kostela vrácen zvon sv. Barbory.

Prohlídky věže kostela zajišťuje Farní muzeum Zábřeh.

 

Legenda vypráví, že kostel založili za hradbami města Zábřeha příslušníci řádu Templářů. Nejstarší písemná zmínka o kostelíku stojícím za horní bránou je však až mešní nadace Jana staršího Tunkla z Brníča z druhé poloviny 15. století, kterou byl kostel, tehdy zasvěcen svatému Kříži, bohatě zajištěn.
Připomínkou na středověký původ chrámu je gotický presbytář o polygonálním půdorysu s vnějším opěrným systémem. Nedávno provedený stavební průzkum doložil existenci sedmi úzkých gotický oken.
V období reformace připadl kostelík Jednotě českobratrské, která v něm zřídila svůj sbor. Ten tehdejší majitel panství Jan z Boskovic štědře podporoval. Vedle modlitebny měli čeští bratři v Zábřeze také svoji školu. Velkým příznivcem zábřežského bratrství byl také synovec Jana z Boskovic a dědic zábřežského panství Ladislav Velen ze Žerotína. Spolu se svou manželkou Bohunkou z Kunovic dal roku 1614 přelít dva zvony. Větší z pozdně renesančních zvonů sv. Barbora odlitých zvonařem Donátem Schrötterem z Hostinného, který je jednou z nejvýznamnějších zvonařských památek na severní Moravě a ojedinělým pramenem k dějinám zábřežského bratrského sboru, visí ve věži chrámu dodnes.
Po navrácení kostela katolíkům, ke kterému došlo po roce 1620, byl kostel zasvěcen Navštívení Panny Marie, ale pro nedostatek kněží se v něm bohoslužby nekonaly. V roce 1672 byl ve velmi špatném stavu, navíc prostředky byly přednostně potřeba na farní chrám. Chrám postupně chátral a v roce 1750 již připomínal zříceninu. Klenba lodi spadla a na obvodovém zdivu rostla tráva, nejvíce zachovanou částí byla věž. Protože v tu dobu probíhala stavba farního kostela, bylo v plánu kostel zbořit a materiálu použít na farní chrám. Tento návrh byl schválen knížetem Lichtenštejnem i arcibiskupskou konsistoří, farníci však byli proti. Spor byl nakonec rozřešen tak, že měl být presbytář zachován jako kaple.
V roce 1752 bylo započato s bouráním kostelíka, na zakročení faráře Antonína Cyrila Ambrože bylo bourání ukončeno, protože mu bylo líto zachovalé věže se zvony.
V roce 1772 farář Ambrož žádá konsistoř o povolení dostavět zbořenou část horního kostela, a po jeho obdržení se do obnovy chrámu zapojila dobrovolnými robotami řada měšťanů i vesničanů. Dílo rychle rostlo a již 4. prosince 1772 byl kostel mohelnickým děkanem baronem Sobkem z Chornic posvěcen ke cti sv. Barbory, panny a mučednice. Nové zasvěcení chrámu patronce zesnulých souviselo s postupným rušením hřbitova u farního kostela a novým významem kostela sv. Barbory jako kostela hřbitovního. V následujících dvou letech byly stavební práce na kostele a věži dokončeny, jak dokládá také vročení 1774 vytesané na zvonové stolici.
Současně s přestavbou chrámu na počátku 70. let 18. století byl pořízen také nový mobiliář. Hlavní oltář byl zasvěcen sv. Barboře a opatřen obrazem této světice, který s největší pravděpodobností namaloval vídeňský malíř Jan Kristian Sambach (1761–1797). Oltářními obrazy byly opatřeny také oba boční protějškové oltáře Nanebevzetí Panny Marie a Stigmatizace sv. Františka z Assisi. Zajímavostí je soubor obrazů Křížové cesty, které vznikly v přímé návaznosti na činnost význačného pozdně barokního malíře Johanna Wenzela Bergla.
Ve dvacátém století byl kostel dvakrát generálně opravován, poprvé v roce 1929, podruhé v letech 1949 a 1950.
Od 90. let je kostel z důvodu špatného technického stavu uzavřen, mobiliář je deponován a postupně restaurován.
V roce 2000 se do věže chrámu vrátil renesanční zvon sv. Barbory z roku 1614, který byl od roku 1942 zapůjčen farnímu chrámu sv. Bartoloměje.

2006 © František John

Nejbližší události v místě (rozmezí od 20.6. do 30.6.2024)

Den Čas Druh intence
úterý
25.6.
08:00 Mše svatá

Za rodiče Hackenbergerovi, sourozence a jejich rodiny

Místo uskutečnění

49.8829369N, 16.8688900E

Sdílejte info