Zvony kostela

Zvony kostela

Zvonový soubor kostela sv. Bartoloměje dnes sestává ze čtyř zvonů a umíráčku, který se však nepoužívá ke společnému vyzvánění. Zvony jsou zavěšeny v dřevěné zvonové stolici vyrobené s výjimkou dubových kleštin z měkkého jehličnatého dřeva. Zvonová stolice má celkem 3 zvonová pole, přičemž v krajním poli směrem k lodi chrámu jsou zavěšeny dva zvony, ve středním poli visí největší zvon (sv. Bartoloměj) a v krajním poli směrem k průčelí chrámu visí zvon Nejvsvětější Salvátor.
Díky ladění jednotlivých zvonů je umožněno uplatnění různých variant při zvonění různými zvony. Nové zvony obsluhují ručně zvoníci. Při zvonění na všechny zvony se začíná zvonit na nejmenší ze zvonů, ostatní se postupně přidávají. V opačném pořadí se končí. Postupně se uplatní sedm variant souzvuku zvonů. Základem zvonové sestavy je harmonický akord fis-moll (fis1 – a1 – cis2) doplněný o zvon ladění h1 na (fis1 – a1 – h1 – cis2). Zvonění (fis1 – a1 – h1) vytváří melodii Te Deum, melodické zvonění (a1 – h1 – cis2) vytváří motiv Pater noster.

 

V letech 1916–1925 a 1942–2000 byl součástí souboru zvon sv. Barbory z roku 1614, který byl zapůjčen farnímu chrámu sv. Bartoloměje z horního kostela sv. Barbory, kde se dnes opět nachází.

Publikace o zvonech z pera Františka Johna vyšla v roce 2008. https://aleph.nkp.cz/F/56AVG9DF6V6RCSXRBI9YPFG5JBEIVB3HRKYB1L8KU4L2KR57C8-33586?func=full-set-set&set_number=206182&set_entry=000003&format=999

Zvon sv Bartoloměj

sv. Bartoloměj, Dytrychovi, hmotnost 1070 kg, průměr 115 cm, ladění fis1

Koruna zvonu je tvořena šesti uchy zdobenými otisky mušle a motýly.
Čepec zvonu zdobí zoomorfní ornament znázorňující trojice pávů střídající se s kruhovitými sponami (některé jsou doplněny stáčenými provazci), ze kterých vychází latinský nápis psaný na stuhách, z nichž první je vymodelována vodorovně na čepci zvonu a ostatní přechází šikmo na krk zvonu. Písmo na stuhách je uvedeno šikmo, jen dvě větší písmena M v chronogramu jsou zvýrazněna také vodorovným položením.
GLORIA / IN ALTISSIMIS / DEO / ET IN TERRA / PAX / IN HOMINIBUS / BONAE / VOLUNTATIS / LK 2, 14
Výzdoba krku zvonu je členěna do tří stran. Na čelní straně je vymodelován 44 cm vysoký reliéf znázorňující sv. Bartoloměje se svými atributy nožem a kůží přehozenou přes ruku. Po stranách reliéfu je v dolní části krku uveden nápis:
SANCTE BARTOLOMAE (reliéf) ORA PRO NOBIS
Na další straně zvon zdobí 25 cm vysoký znak města Zábřeha. Střední válcovitá věž podle legendy symbolizuje zábřežský hrad, věžičky po stranách představují horní a dolní bránu města. Věže po stranách znázorňují hrady Hoštejn a Brníčko, patřící později k zábřežskému panství.
Na třetí straně zvonu je ztvárněn znak jubilejního roku se stuhou obsahující nápis: IUBILAEUM A.(NNO) D.(OMINI) 2000
Na věnci obíhá nápis připomínající donátora zvonu začínající pod znakem města:
KE CTI PATRONA ZÁBŘEHA VĚNOVALO MĚSTO ZA PŘISPĚNÍ OBČANŮ
Za nápisem na věnci následuje znak zvonařské dílny rodiny Dytrychových s větévkou túje severské a ledňáček s položeným písmenem D, který je dílenskou značkou akademického sochaře Daniela Trubače.

     

 

Zvon Nejsvětější Salvátor

Nejsvětější Salvátor, Dytrychovi, hmotnost 560 kg, průměr 97 cm, ladění a1

Zvon je opatřen šestiuchou korunou zdobenou sedícími pelikány. Pelikán podle legendy krmí svá mláďata vlastní krví a je tak symbolem Spasitele. Nápis na čepci opatřený chronogramem zní:
IN PRI(N)CIPIO ERAT VERBUM ET VERBUM ERAT APUD DEUM ET DEUS ERAT VERBUM J I, I
Pod nápisem na čepci je umístěn kryptogram xP, který je symbolem Krista – první dvě písmena řeckého XPIZTOZ znamenající pomazaný. Dalším symbolem uplatněným ve výzdobě pod nápisem je ryba, která se stala v prvotní církvi znamením Spasitele.
Výzdoba krku zvonu je netradičně rozčleněna do tří stran. Z čelní strany je vymodelován rozměrný 39 cm vysoký reliéf znázorňující Spasitele spolu s holubicí (symbol Ducha Svatého), po obvodu krku obíhá zástup 13 postav znázorňujících společenství věřících. Mezi zástupem věřících jsou ztvárněny drobné reliéfy ptáků symbolizující celé stvoření.
Na další straně krku zvonu visí rybářská síť, která je připomínkou papežské apoštolské tradice počínající rybářem sv. Petrem, v ní je zavěšen znak papeže Jana Pavla II. umístěný v kruhovém medailonu. Na třetí straně je vymodelován znak jubilejního roku, pod kterým je nápis IUBILAEUM A.(NNO) D.(OMINI) 2000. Nad znakem jubilejního roku je reliéf Božího oka, symbol Nejsvětější Trojice a Boží vševědoucnosti. Pod reliéfem Spasitele je uveden dvouřádkový nápis:
SALVATOR MUNDI / SALVA NOS
Nápis na věnci zvonu uvozený reliéfem beránka (symbol Boží oběti) umístěným v kruhovitém medailonu připomíná donátora zvonu i pontifi kát Jana Pavla II., který vyhlásil jubilejní rok. Jako papež se vyznačoval horlivou činností při vydávání encyklik, které bývají v závěru vročeny formulí použitou také v textu nápisu na zvonu.
V TŘIADVACÁTÉM ROCE PONTIFIKÁTU JANA PAVLA II. VĚNOVALO FARNÍ SPOLEČENSTVÍ
Součástí výzdoby věnce je také kartuše zvonařské dílny rodiny Dytrychovy s větévkou túje severské, pod kterou je nápis ZÁBŘEH. Výzdobu věnce ukončuje reliéf ledňáčka, který je značkou výtvarníka.

      

 

Zvon sv. Josef

sv. Josef, 1957, Kovolit, hmotnost 386 kg, průměr 86 cm, ladění h1

Zvon je zavěšen na talířové koruně. Čepec zdobí rostlinný ornament vymezený nahoře jednou a dole dvěma linkami. Pod dolními linkami obíhá nápis:
– BOHU K OSLAVĚ, DUŠÍM K MODLITBĚ, VLASTI K OZDOBĚ A SVĚTU KU POKOJI.
Krk zvonu je hladký, zdobí jej jen nápis: VĚNOVALI FARNÍCI L. P. 1957, pod kterým je dodatečně vyraženo: SVATÝ JOSEFE, ORODUJ ZA NÁS. Na protilehlé straně krku je nápis: ULIL KOVOLIT ČESKÁ U BRNA.
Přechod k věnci je zvýrazněn dvěma plastickými linkami

       

 

Zvon Panna Maria

sv. Maria, 1999, Dytrychovi, hmotnost 293 kg, průměr 76 cm, ladění cis2

Zvon je zavěšen korunou tvořenou hladkými uchy na dubové hlavě opatřené uměleckým kováním z dílny uměleckého kováře Petra Bartoně. Ve výzdobě nejsou uplatněny žádné linky ani ornamenty. Krk zvonu zdobí 41 cm vysoký reliéf Panny Marie, ikonografický typ Oranta (žehnající). Na protilehlé straně krku zvonu je umístěn 18 cm vysoký znak děkanátu Zábřeh. Znakem je štít kosmo dělený s křížem, v druhé části štítu je jako upomínka na dva kláštery zasvěcené Panně Marii nacházející se kdysi na území dnešního děkanátu vloženo gotické písmeno M pod korunkou opatřenou splývajícími stužkami. Znak je doplněn kloboukem se dvěma střapci na každé straně. Na dvou zbývajících stranách zvonu jsou proti sobě vymodelovány znak Velkého jubilea roku 2000 a kartuše rodiny Dytrychovi s větévkou túje, nad kterou je nápis ZÁBŘEH.
Na věnci zvonu obíhá latinský nápis, který je citací z Lukášova evangelia (Lk 1, 28):
AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINUS TECUM A.(NNO) D.(OMINI) . . . 1999 .

    

 

Umíráček

umíráček, 1781, zvonař Valerius Obletter, hmotnost 120 kg, průměr 56 cm, ladění as2

Zvon je zavěšen na šestiuché koruně zdobené maskarony s motivem andílků.
Na čepci obíhá stylizovaný rostlinný ornament s motivem rozvilin a plodů. Pod ním obíhá nápis psaný kapitálou vymezený dvěma plastickými linkami a uvozený ukazující rukou:
FUSA ME VALERIUS OBLETTER OLOMUCII ANNO D:(OMINI) 1781.
Pod nápisem obíhá rostlinný rozvilinový ornament s motivem květu růže.
Krk zvonu zdobí na jedné straně reliéfy Neposkvrněné Panny Marie a sv. Jana Křtitele a na protější straně sv. Jana a Pavla mučedníků. Přechod k věnci je zvýrazněn čtyřmi plastickými linkami, z nichž třetí je rozšířená a vypouklá. Nápis psaný na věnci zvýrazněném pro zvonaře typickou širokou lištou je vymezen dvěma plastickými linkami a uvozen ukazující rukou:
IN HONOREM IMMACULATAE CONCEPTIONIS ET S:(ANCTE) IOANNIS BAPTISTAE ET S:(ANCTE) S:(ANCTE) IOANNIS ET PAULI TEMPESTATIS PATRONORUM.