Biřmování

Biřmování

Co je to biřmování? 

Biřmování uvádí pokřtěné dále do křesťanského života. Skrze ni totiž přijímají Ducha svatého, kterého Pán seslal v den Letnic na apoštoly. Tento dar Ducha svatého připodobňuje dokonaleji křesťany Ježíši Kristu a naplňuje je silou, aby mohli vydávat svědectví Kristu a tak ve víře a lásce vytvářet jeho tajemné Tělo. Věřícím se přitom vtiskuje charakter neboli pečeť Páně, takže svátost biřmování nelze opakovat. 

„Když se apoštolové v Jeruzalémě dověděli, že Samařsko přijalo Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. Ti tam přišli a modlili se za ně, aby dostali Ducha svatého. Do té doby totiž na nikoho z nich nesestoupil, byli jen pokřtěni ve jménu Pána.“
Sk 8,14-16

Co působí sv. biřmování?

Ze slavení biřmování vyplývá, že účinkem této svátosti je plné vylití Ducha svatého, jak bylo kdysi uděleno apoštolům v den letnic. V důsledku toho biřmování přináší vzrůst a prohloubení křestní milosti:

  • hlouběji nás zakořeňuje do Božího synovství, jež nám dává právo volat: „Abba, Otče“ (Řím 8,15),
  • pevněji nás spojuje s Kristem,
  • rozmnožuje v nás dary Ducha svatého,
  • dokonaleji nás spojuje s Církví,
  • poskytuje nám zvláštní sílu Ducha svatého, abychom šířili a bránili víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové, abychom statečně vyznávali Kristovo jméno a abychom se nikdy nestyděli za kříž.

 

Kdo může být biřmován?

  • Každý pokřtěný, který dosud nebyl biřmován a může přistupovat ke svátostem.
  • Před udělením biřmování je třeba absolvovat přípravu ve farnosti. 

 

Příprava na biřmování

  • Před udělením sv. biřmování probíhá příprava. Obvykle probíhá příprava společně, abychom zakusili společenství církve, ke které se ve svátosti biřmování hlásíme. 
  • V rámci přípravy jsou biřmovanci uváděni do osobního vztahu s Bohem. Pomocí katechezí a společných setkávání prohlubují svůj duchovní život a poznání křesťanské nauky. 
  • Informace o udílení a přípravě přípravě na svátost biřmování budou v předstihu zveřejněny na webu a ve Farních informacích.

Jak probíhá udělování sv. biřmování?