Adorace

Adorace

Zúčastnit se adorace můžete v Zábřehu ve farním kostele sv. Bartoloměje, kde probíhají každou neděli 17:00-17:55, čtvrtek 15:00-17:25 a pátek  30-45 minut po mši svaté.

 

Adorace nás znicotňuje, avšak neničí; učí tomu, co budeme dělat v nebi,“ řekl Petrův nástupce v homilii v kapli Domu sv. Marty. „Jít vpřed, cestou vzhůru, k modlitbě klanění a v srdci pamatovat na vyvolení a smlouvu,“ vybízel dnes papež František, když rozjímal nad prvním čtením z knihy Královské (1 Král 8,1-7.9-13), které popisuje, jak Šalomoun svolal lid a nechal přinést archu Hospodinovy smlouvy do chrámu.

„Stoupání nahoru, na rozdíl od cesty po rovině, není snadné. Na této cestě si lid nesl s sebou celé dějiny svého vyvolení,“ řekl v úvodu papež. „Památkou tohoto vyvolení – pokračoval – byly »dvě kamenné desky smlouvy, sjednané Hospodinem s izraelskými syny«. Nikoli té, které učili učitelé Zákona, kteří ji „zbarokizovali“ spoustou předpisů, nýbrž holé smlouvy: miluji tě, miluj mne. První přikázání: milovat Boha; druhé: milovat bližního. Jak je psáno, »v arše nebylo nic, jen dvě kamenné desky«.
Uložili tedy archu dovnitř chrámu a »jakmile kněží opustili svatyni, naplnil Hospodinův dům oblak«. Lid se začal klanět, po přinesených obětech následovalo ztišení, pohroužení do adorace. Často si říkám – uvažoval papež – že neučíme lid adoraci.“

Učíme sice, jak se modlit, zpívat a chválit Boha, ale adorovat? Modlitba klanění nás znicotní, avšak nezničí. Ve znicotnění nás adorace obdaří vznešeností a velikostí. Využívám příležitosti říci dnes vám, nedávno jmenovaným farářům, abyste učili lid tiché adoraci, klanění.

Modlitba adorace – vysvětloval dále papež – učí již nyní tomu, co budeme dělat v nebi:

Můžeme toho však dosáhnout jenom upamatováním se na to, že jsme vyvoleni a nosíme v srdci příslib, který nás pobízí jít a mít smlouvu v rukou i v srdci. Stále na cestě, v obtížích pouti, výstupu vzhůru, cestou k adoraci.

„Tváří v tvář Bohu umlkají slova, neví se, co říci – poznamenal papež. Jako v zítřejší liturgii, kdy Šalomoun dokáže říci jenom dvojí: vyslyš a odpusť. Klanět se ve ztišení a za sebou mít celé dějiny,“ vybízel.

Prospěje nám, když si dnes uděláme trochu času na modlitbu, upamatujeme se na svoji pouť, na obdržené milosti, na milost vyvolení, příslibu a smlouvy ve snaze stoupat k adoraci a uprostřed adorace říci s velkou pokorou modlitbičku: vyslyš a odpusť.

Kázal papež při ranní mši v kapli Domu sv. Marty 7.8.2020.