Farní muzeum Zábřeh

Farní muzeum Zábřeh

Farní muzeum bylo založeno zábřežskými zvoníky z řad mládeže ve farnosti Zábřeh v roce 1996.

Při koncepci farního muzea je uplatňován přístup snažící se co nejvíce posilovat původní vazbu mezi dílem, místem, kam náleží, a místními obyvateli. Tento princip, označovaný jako "museo difuso", je v církvi usilující o zpřístupnění kulturního dědictví dnešnímu člověku stále oblíbenější. Umělecko-historické dědictví představuje svým sociálním významem nástroj lidské sounáležitosti. Je pramenem civilizace, neboť zachovává povědomí každé jednotlivé generace o její vlastní minulosti a nabízí jí možnost předat své dílo potomstvu. Právě v kulturním dědictví může dnešní společnost rozeznat konkrétní a srozumitelný obraz své historické a sociální identity.

Snahou lidí angažovaných v činnosti farního muzea je zprostředkování hodnot a kulturního bohatství církve a celé společnosti nejen místním, ale také návštěvníkům Zábřeha. Hlavním cílem prvních prací, které se soustředily na farní kostel, bylo vyčistit zvonové patro věže, provést konzervaci trámů zvonové stolice, zvonových závěsů a zvonů a umožnit široké veřejnosti vstup do těchto prostor, které se časem staly místem instalování několika stálých expozic, jsou pořádány také výstavy.

V roce 2004 byl rozšířen prohlídkový okruh také nad klenbu kostela. V roce 2004 byla zpřístupněna také věž filiálního chrámu sv. Barbory, kde jsou umístěny dvě expozice.