Manželství - svatba

Manželství - svatba

Manželství vzniká posvátnou manželskou smlouvou neboli neodvolatelným oboustranným souhlasem, jímž se manželé navzájem sobě odevzdávají a sebe přijímají. Tato výlučná jednota muže a ženy, jakož i dobro dětí, vyžadují úplnou manželskou věrnost a nerozlučnou jednotu svazku. 

Důvěrné společenství života a lásky, díky němuž manželé „nejsou už dva, ale jedno tělo“, je dílem Boha Stvořitele, on mu dává vlastní řád i požehnání, které mu nebylo odňato ani vinou prvotního hříchu. Proto nezávisí toto posvátné pouto na lidském úsudku, ale na původci manželství, který je chtěl obdařit zvláštními dary a cíli.  

Svou přirozenou povahou manželství a manželská láska směřují k plození a výchově dětí, což je vrchol a koruna vzájemné lásky. 

Kristus, náš Pán, vytvářející nové stvoření a obnovující všechno, chtěl navrátit manželství jeho prvotní podobu a svatost, aby člověk nerozlučoval to, co Bůh spojil, ale také je pozvedl k důstojnosti svátosti, k onomu nerozlučnému svazku manželů, který by jasněji naznačoval a lépe ukazoval příklad jeho snoubeneckého posvátného svazku s církví. 

Křesťanští manželé jsou ve svátosti manželství znamením jednoty a plodné lásky mezi Kristem a církví a mají na tomto tajemství podíl; proto si vzájemně pomáhají ke svatosti jak sdílením manželského života, tak přijetím a výchovou dětí, a mají v Božím lidu své místo a zvláštní dary.

Bůh, který snoubence povolal k manželství, i v manželství v tomto volání pokračuje. Kdo v Kristu vstupují do manželství, jsou schopni s důvěrou v Boží slovo plodně slavit tajemství spojení Krista a církve, správně žít a přede všemi vydávat svědectví. Manželství ve světle víry očekávané, připravované, slavené a ve všedním životě rozvíjené se stává tím, „co spojuje církev, posiluje oběť, zpečeťuje požehnání… Jaké to pouto dvou věřících jediné naděje! Vzájemně si prokazující službu, žádný nesoulad ducha a těla. Vskutku dva, leč v jednom těle; a kde je jedno tělo, tam je jeden duch.“

Základní příprava k sňatku probíhá společně s druhými páry na Centrum pro rodinu a pak i na faře. Domluvte si svou svatbu na faře včas, dokonce už tehdy, když ještě nevíte přesný termín vaší svatby! Nejlépe půl roku předem. Nejpozději ale tři měsíce předem.

 

Pro bližší informace kontaktujte P. Radka Maláče

 

Užitečné odkazy:    Manželství

                                  Svátost manželství